— Vedtægter for Dansk Stammeforum

§ 1. Navn
Foreningens navn er Dansk Stammeforum.
Foreningens hjemsted er forpersonens adresse.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at arbejde for at skabe optimale forhold for folk, som stammer, ved at:
• Synliggøre og informere om stammen og stammebehandling
• Medvirke til indsamling og formidling af international og national viden om stammen og stammebehandling
• Sikre sociale og faglige netværk for stammere og professionelle behandlere

§ 3. Medlemskab
Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som institutioner, firmaer og selskaber, der ønsker at støtte Dansk Stammeforum som landsforening for stammen i Danmark, og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og værdigrundlag. Indmeldelse sker ved indbetaling af et års kontingent. Kontingentet gælder for kalenderåret, og dets størrelse fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. Udmeldelse kan ske per brev eller per e-mail. Udmeldelse effektueres ved udgangen af regnskabsåret. Indbetalt kontingent betales ikke retur, hverken helt eller delvist.

§ 4. Foreningens konstruktion
Dansk Stammeforum er en landsforening i tilknytning til hvilken, der kan oprettes lokalafdelinger. Bestyrelsen kan godkende lokalforeninger, hvis disses vedtægter er i overensstemmelse med Dansk Stammeforums vedtægter og værdigrundlag. Bestyrelsen kan i forbindelse med hvervning af nye medlemmer fastsætte
særkontingent for disse for den resterende del af et regnskabsår.

§ 5. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af forpersonen, kassereren og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan der vælges suppleanter. Forperson, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges direkte af generalforsamlingen.
Forpersonen og kassereren vælges for to år ad gangen samt forskudt, således at forpersonen vælges i lige år og kasserer i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstforperson og øvrige poster efter behov, og fastsætter selv sin forretningsorden. Suppleanter opfordres til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Hvis et medlem inden for en valgperiode udtræder af bestyrelsen eller af andre grunde ikke kan fungere, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Hvis forpersonen udtræder, konstituerer bestyrelsen sig med en ny forperson valgperioden ud. Det tilstræbes, at forpersonen og mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være personer, som stammer. Det tilstræbes samtidig, at bestyrelsen tæller mindst en logopæd og en pårørende. På generalforsamlinger og ved valg til tillidsposter i Dansk Stammeforum skal man for at opnå valg være personligt til stede under valghandlingen eller skriftligt have accepteret kandidaturet.

§ 6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes inden udgangen af april. Generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist virtuelt. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske pr. e-mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens officielle hjemmeside. Indvarslingsfristen skal være mindst 4 uger.

Senest 1 uge inden generalforsamlingen publiceres på foreningens officielle hjemmeside:
• Regnskab og bestyrelsens beretning
• Kandidatforslag og andre forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forpersonen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag til de udsendte forslag kan indleveres til dirigenten på selve generalforsamlingen og kan stilles, indtil punktet ’Indkomne forslag’ går i gang. Dirigenten sørger for, at ændringsforslag kopieres og omdeles eller vises på storskærm. Kandidater til posterne som forperson, kasserer og bestyrelsesmedlemmer kan stille op helt frem afstemningen om dem. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Årsberetning
5. Revideret årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent og tilskud til lokalafdelinger
8. Valg af formand
9. Valg af kasserer
10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af intern revisor
13. Valg af suppleant til intern revisor
14. Evt. andre valg
15. Eventuelt

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen, når et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet. Indkaldelse skal endvidere ske, såfremt mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelsen sker ved udsendelse af e-mail bilagt dagsorden samt ved offentliggørelse på foreningens officielle hjemmeside. Mindst halvdelen af medunderskriverne skal være til stede på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 8. Afstemning
Der stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe højst en fuldmagt. Personligt fremmøde kan ske fysisk eller online med video.

Der kan afgives stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Andre forslag stemmes der om på generalforsamlingen ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Personligt fremmøde kan ske fysisk eller online med video.
Almindeligt flertal afgør udfaldet, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal. Afstemninger er skriftlige, hvis blot ét medlem kræver det.
Medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

§ 9. Regnskab
Årsregnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Den interne revisor forelægger eventuelle bemærkninger til regnskabet for generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan hverken påtage sig hvervet som intern revisor eller som intern revisorsuppleant. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10. Tegningsret
Forpersonen og kassereren eller en af disse i forening med et andet bestyrelsesmedlem kan ved deres underskrifter forpligte foreningen.
Forperson og kasserer har fuldmagt til bankkonti. Forperson kan udstede fuldmagt til andre medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan efter skøn ansætte en eller flere medarbejdere i et sekretariat. Medarbejdere ansættes på de overenskomstmæssige vilkår, der gælder på området.

§11. Eksklusion
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den førstkommende generalforsamling, hvor den ekskluderede har ret til at være tilstede og fremlægge sine synspunkter vedr. eksklusionen.

§ 12. Opløsning af foreningen
Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med seks ugers mellemrum. Vedtagelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af foreningens opløsning træffer den opløsende generalforsamling  bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

***
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt i Odense den 8. maj 2022 med ikrafttræden samme dag.